Friday, 29 September 2017

Urdu To English Word Glossary For Constitution Of India

 1. A’adaad: Numerals
 2. Aabaadi: Population
 3. Aaid karna: Imposition 
 4. Aain e Hind: Constitution of India
 5. Aain Saaz Majlis: Constituent Assembly
 6. Aain: Constitution
 7. Aala Qaazi : Justice (Judge)
 8. Aalamaani: Secular
 9. Aarzi: Acting one
 10. Aarzi Faesla: Decree
 11. Aazaadi: Freedom
 12. Aazaadi: Liberty
 13. Aburi: Interim
 14. Adaalaat e Aaliya: High Courts
 15. Adaalat e Aalia : High Court
 16. Adaalat e Taqsiim: Division Court
 17. Adaalat e Uzma: Supreme Court
 18. Adad: Numeral
 19. Adaliya: Judiciary
 20. Adl: Justice
 21. Aehad: Covenant
 22. Aehad lena: Affirm
 23. Aehl: Qaulified
 24. Aehliyat: Eligibility
 25. Aehliyat: Qualification
 26. Aelaan: Proclamation
 27. Aewaan e Awaam ke Mukallim: Speaker of House of People
 28. Aewaan e Awaam: Lok Sabha
 29. Ahkaam: Orders
 30. Amaliya: Executive
 31. Amiir: Chairman
 32. Aql: Dicretion 
 33. Araakeen e Qaumi Majlis: Members of Parliament
 34. Araakeen e Riyasati Majlis: Members of Legislative Assembly
 35. Asaliyat: Origin
 36. Asha’at: Text (Version)
 37. Atiya: Grant
 38. Atiyaat: Grants
 39. Awaam: People
 40. Awaami Jamhuriyat: Democratic Republic
 41. Awwaliin Sam'aat: Original Jurisdiction
 42. Baahami Amal: Engagement
 43. Baaqi: Remainder
 44. Badaulat: Virtue
 45. Bainul Aqwaami: International
 46. Baldia (plural: Baldiyaat): Municipality
 47. Barkhaast: Disqualify
 48. Barkhaast: Impeach
 49. Behes: Discussion
 50. Be-qaaidgi: Irregularity
 51. Buniyaadi: Fundamental
 52. Daad-gaah ka Faesla: Award
 53. Daad-gaah: Tribunal
 54. Daaeraye kaar: Jurisdiction
 55. Daar ul Hukumat: Capital
 56. Daftar: Office (Work-place)
 57. Difa: Defence
 58. Diwaaliya: Insolvent
 59. Faazil: Graduate
 60. Faraaez: Duties
 61. Fareeq: Party (in Court)
 62. Fareeqeen: Parties (in Court)
 63. Faryaad: Appeal
 64. Faryaadi: Appelant
 65. Faryaadi Wakeel: Pleaders
 66. Farz: Duty
 67. Fehrist: Schedule
 68. Fii-Sad: Percent
 69. Ghaer e Bari: Undischarged
 70. Ghaer e Manqula: Immovale
 71. Ghizaaiyaat: Nutrition
 72. Haakim: Magistrate
 73. Haasil e qismat: Quotient
 74. Halaat: Conditions (Siturations)
 75. Halaf: Oath
 76. Halat: Condition (Situation)
 77. Hamaara hukm hae ke: Mandamus
 78. Hangaami Khazaana: Contingency Fund 
 79. Haq: Right
 80. Haquq: Rights
 81. Hasuul: Receipt
 82. Hatami: Final
 83. Hidaayaat: Directives
 84. Hidaayat: Directive
 85. Hind/ Bhaarat: India
 86. Hindi Asaliyat: Indian Origin
 87. Hissa e Tehriir: Paragraph
 88. Hudud: Territory
 89. Hukm: Order
 90. Hukumat: Government
 91. Hum mayaar: Confirmity
 92. Hume ittela di jaaye ke: Certiorari
 93. Ijlaas Multawi: Prorogue 
 94. Ijlaas: Session
 95. Ikhraajaat: Expenditure
 96. Ikhtetaam: Dissolution
 97. Ikhteyaari-Wafaz: Commission
 98. Ilzaami: Alleged
 99. Imtena'a: Stay
 100. Imtiyaaz: Privilege
 101. Imtiyaazaat: Privilages
 102. Indaraaje Fehrist: Registration
 103. Intekhaab: Election
 104. Intekhaabi Halqa: Territorial Constituency
 105. Intekhaabi Ijma: Electoral College
 106. Intekhaabi Ijma: Electorate
 107. Intekhaabi Wafaz: Election Commission
 108. Istelaahaat: Terminology
 109. Isteraaki: Socialist
 110. Istesna’a: Immunity
 111. Istesna’at: Immunities
 112. Ittehaad: Union
 113. Ittehaad: Unity
 114. Ittela e zer: Footnote
 115. Izaaf: Multiple
 116. Jaaidaad: Property 
 117. Jaamia: University
 118. Jaasusi: Counter Intelligence
 119. Jamhuriyat e Hind: Republic of India
 120. Jamhuriyat: Democracy
 121. Jamhuriyat: Republic
 122. Jurmaana: Penalty
 123. Kaarkhaana: Mill
 124. Kam karna: Remission 
 125. Karz lena: Borrowing 
 126. Karz se nijaat: Redemption (finance)
 127. Karz: Debt
 128. Kasar: Fraction
 129. Khaata: Account 
 130. Kharch: Expenditure
 131. Kharch: Expenditure 
 132. Khatm karna: Abolishtion 
 133. Khazaana: Fund 
 134. Khitaab karna: Address
 135. Khufiya Ma’alumaat: Intelligence
 136. Kis ikhteyaar se: Quo warranto
 137. Kul: Total
 138. La mehduud: No limitation
 139. Laazimi Haaziri: Quorum
 140. Likhit Hukm: Writ
 141. Ma’ashi: Economic
 142. Ma’ashri: Social
 143. Maal: Money 
 144. Maali Tajwiiz: Money Bill 
 145. Maaliyaati Saal: Financial Year
 146. Maaliyaati Tafsiil: Financial Statement
 147. Maaliyaati: Financial 
 148. Maazuul hona: Retire
 149. Madani: Civil
 150. Madani Zaabita: Civil Code
 151. Makhsuus: Ad Hoc
 152. Majmua Aewaan: Joint Assembly of both Houses
 153. Majmua Nashist: Joint Sitting 
 154. Majmui Khazaana: Consolidated Fund 
 155. Makhsuus: Exclusive
 156. Mamnuhaat hae ke: Prohibition
 157. Manqula: Movable 
 158. Mansuukh: Repeal
 159. Mansuukhaat: Repeals
 160. Maqnia: Legislative
 161. Maqsuum: Dividend
 162. Mardam Shumari: Census
 163. Markazi Fehrist: Union List
 164. Masaawaat: Equality
 165. Mashwaraati-Wafaz: Committee
 166. Mawaselaat: Communication
 167. Maweshi Paalan: Animal Husbandry
 168. Mazaameen: Articles
 169. Mazmoon: Article
 170. Mehduud: Limited
 171. Mehkama Board
 172. Mehkama e Mo'tamadeen: Serectariat
 173. Mehkama: Department
 174. Mo’tamadeen: Secretaries
 175. Mo'atal: Suspend
 176. Mohr: Seal
 177. Mo'tamad: Secretary
 178. Mu'aahida: Treaty
 179. Mubham: Indefinite
 180. Muhaasib:Auditor
 181. Muhaasiba: Audit 
 182. Mujrimaana: Criminal
 183. Mukallim: Speaker
 184. Mukammal Faesla: Judgement
 185. Mukarrar karda: Nominated
 186. Mukarrar karna: Appoint
 187. Mukhaalifat: Defection
 188. Mulk: Country
 189. Mumlikat e Hind: Dominion of India
 190. Mumlikat: Dominion
 191. Munaafa: Emoluments
 192. Munaafe ka ohda: Office of profit
 193. Munaqqid: To Conduct
 194. Muntakhib: Elected
 195. Muntaqil: Transmitted 
 196. Muqtadiir: Sovereign
 197. Munshi: Clerk
 198. Mushtarka Fehrist: Concurrent List
 199. Mustanad: Authotitative
 200. Mustaqil: Permanent
 201. Mutaalba: Demand
 202. Mutawaqqo: Estimated
 203. Naaeb Amiir: Deputy Chairman
 204. Naaeb Mukallim: Deputy Speaker
 205. Naaeb: Deputy
 206. Naaeb: Vice
 207. Naagahaani atiya: Votes of credit
 208. Naagahaani Haalaat: Emergency/ Contingency
 209. Naagahaani Khazaana: Contingency Fund
 210. Naaib-Sadar e Jamhuriya: Vice-President
 211. Naajaaiz: Invalid
 212. Naazim o Muhaasib: Comptroller Auditor
 213. Naazim: Comptroller
 214. Naazim e Adaalat: Sherrif
 215. Naazimeen e Riyaasaat: Governors
 216. Nafaazat: Enactment
 217. Nashist Multawi: Adjourn 
 218. Nashist: Meeting
 219. Natija: Report
 220. Nazim e Riyaasat: Governor
 221. Nazim o Amir: Governor-General
 222. Nigrani: Superintendence
 223. Niji: Privy
 224. Nizaamat karna: Regulation 
 225. Nukut: Clause
 226. Ohda: Office
 227. Paighaam: Message
 228. Paighaamaat: Messages
 229. Pasmaanda Tabqa: Backward Class 
 230. Patti: Column
 231. Per Month: Mensem
 232. Peshgi atiya: Votes on account
 233. Pukhta: Solemn
 234. Qaabil: Qualified
 235. Qaabiliyat: Qualification
 236. Qaaeda: Act/ Rule
 237. Qaanuun-saaz Majlis: Legislature
 238. Qaasim: Divisor
 239. Qaazi e Aala: Chief Justice (High Court)
 240. Qaazi e Aazam: Chief Justice (Supreme Court)
 241. Qaazi: Judge
 242. Qaedi ko haazir kiya jaaye: Habeas Corpus
 243. Qanuun: Law
 244. Qaanuun-daan: Jurist
 245. Qaraardaad: Agreement
 246. Qaraardaad: Resolution
 247. Qasam: Swear
 248. Qaumi Majlis: Parliament
 249. Qaumi Naazim o Muhaasib: Comptroller and Auditor General
 250. Qaumi Nishaan: National Emblem
 251. Qaumi Parcham: National Flag
 252. Qaumi Taraana: National Anthem
 253. Qaumi Wakeel: Attorney-General
 254. Qawaaid: Acts/ Rules
 255. Qawaaniin: Laws
 256. Qazaat: Judges
 257. Raae Shumaari: Voting
 258. Raae: Vote
 259. Raazdaari: Secrecy
 260. Raqam: Amount 
 261. Raza: Assent 
 262. Riyaaasaat: States (political Divisions)
 263. Riyaasat Majaalis: State legislatures
 264. Riyaasat: State (political Division)
 265. Riyaasati Majlis: Legislative Assembly
 266. Riyaasati Majlis: State legislature
 267. Riyaasati Fehrist: State List
 268. Riyaasati Shura: Legislative Council
 269. Riyaasati Wakeel: Advocate General
 270. Rukn e Qaumi Majlis: Member of Parliament
 271. Rukn e Riyaasati Majlis: Member of Legislative Assembly
 272. Rukniyat: Membership
 273. Saalaanaa: Annual
 274. Saalis: Arbitary
 275. Saalmiyat: Integrity
 276. Sadaaqat naama: Certificate 
 277. Sadar e Jamhuriya: President
 278. Sadari Ahkaamaat: Ordinances
 279. Sadari Hukm: Ordinance
 280. Sana'at: Industry
 281. Sarkaar: State (as government)
 282. Sarkaari: Official
 283. Sehat: Validity
 284. Shaae karna: Publication
 285. Shakal: Form (shape)
 286. Sam’aat e Ukhra: Appellate Jurisdiction
 287. Sharaaet: Conditions
 288. Sharaah: Rate
 289. Shart: Condition
 290. Shehriyat: Citizenship
 291. Shiddat: Magnitude
 292. Shura e Riyaasaat ke Amiir: Chairman of Council of States
 293. Shura e Riyaasaat: Rajya Sabha
 294. Sifaarish: Recommendation 
 295. Sifaarishaat: Recommendations 
 296. Sikudta Khazaana: Sinking Fund
 297. Siyaasi Jama'at: Political Party
 298. Siyaasi: Political
 299. Suba: Province
 300. Sube/ Subaat: Provinces
 301. Suud: Interest Money
 302. Ta’auni: Co-operative
 303. Ta'adaad: Total
 304. Ta'aqiid: Injunction
 305. Taaziraati Zaabita: Penal Code
 306. Tabdiili karna: Alteration 
 307. Tajwiiz: Bill
 308. Tajwizaat: Bills
 309. Takaazaat: Obligations 
 310. Takhmiina: Estimation
 311. Takhti: Table
 312. Tamheed: Preamble
 313. Tanaassubi Numaaindagi: Proportional Representation
 314. Tankhwaah: Allowances
 315. Taqaaza: Obligation 
 316. Taraamiin: Ammendments
 317. Tarjuma: Translation
 318. Tarmiim: Ammendment
 319. Tarteeb: Form (Manner)
 320. Tashriih: Interpretation
 321. Tauseeq: Endorsement 
 322. Tehat: Under
 323. Tehriik: Motion
 324. Tehriir: Form (written)
 325. Tehriiri Nataaij: Reports (documents)
 326. Tehwiil: Custody (to hold) 
 327. Ujrat/ Tankhwaah: Salary
 328. Ujrat: Salary
 329. Ummidwaar: Candidate
 330. Usul: Principle
 331. Uukhuwwat: Fraternity
 332. Waahid Muntaqli Raae: Single Transferable Vote
 333. Wafaaqi Adaalat: Federal Court
 334. Wafaaqi: Federal
 335. Wakeel: Advocate
 336. Wasaail: Resource
 337. Wazaahat: Definition
 338. Wazaahat: Explanation
 339. Wazaaif: Pensions
 340. Wazaarat: Cabinet
 341. Wazaarat: Council of Ministers
 342. Wazara: Ministers
 343. Wazifa:  Pension
 344. Wazir e Aala: Chief Minister
 345. Wazir e Aazam: Prime Minister
 346. Wazir: Minister
 347. Zamaanat: Guarantee 
 348. Zara'at: Agriculture
 349. Zarb: Tax 
 350. Zer: Under
 351. Zere ghaur: Pending 
 352. Zere-Markaz Ilaaqa: Union Territory
 353. Zere-Mauzu: Sub-paragraph
 354. Zere-Nukut: Sub-clause
 355. Zila Mehkama: District Board
 356. Zila: District
 357. Zimmedaar: Liable
 358. Zimmedaari lena: Undertake 
 359. Zimni: Incidental

No comments:

Post a Comment