Friday, 29 September 2017

Urdu To English Word Glossary For Constitution Of India

 1. A’adaad: Numerals
 2. Aabaadi: Population
 3. Aaid karna: Imposition 
 4. Aain e Hind: Constitution of India
 5. Aain Saaz Majlis: Constituent Assembly
 6. Aain: Constitution
 7. Aala Qaazi : Justice (Judge)
 8. Aalamaani: Secular
 9. Aarzi: Acting one
 10. Aarzi Faesla: Decree
 11. Aazaadi: Freedom
 12. Aazaadi: Liberty
 13. Aburi: Interim
 14. Adaalaat e Aaliya: High Courts
 15. Adaalat e Aalia : High Court
 16. Adaalat e Diwaani: Civil Court
 17. Adaalat e Ijlaas: Sessions Court
 18. Adaalat e Taqsiim: Division Court
 19. Adaalat e Uzma: Supreme Court
 20. Adad: Numeral
 21. Adaliya: Judiciary
 22. Adl: Justice
 23. Aehad: Covenant
 24. Aehad lena: Affirm
 25. Aehl: Qaulified
 26. Aehliyat: Eligibility
 27. Aehliyat: Qualification
 28. Aelaan: Proclamation
 29. Aewaan e Awaam ke Mukallim: Speaker of House of People
 30. Aewaan e Awaam: Lok Sabha
 31. Ahkaam: Orders
 32. Amaliya: Executive
 33. Amiir: Chairman
 34. Aql: Dicretion 
 35. Araakeen e Qaumi Majlis: Members of Parliament
 36. Araakeen e Riyasati Majlis: Members of Legislative Assembly
 37. Asaliyat: Origin
 38. Asha’at: Text (Version)
 39. Atiya: Grant
 40. Atiyaat: Grants
 41. Awaam: People
 42. Awaami Jamhuriyat: Democratic Republic
 43. Awaami Mulazimat Wafaz: Public Service Commission
 44. Awwaliin Sam'aat: Original Jurisdiction
 45. Baahami Amal: Engagement
 46. Baaqi: Remainder
 47. Badaulat: Virtue
 48. Bainul Aqwaami: International
 49. Baldia (plural: Baldiyaat): Municipality
 50. Barkhaast: Disqualify
 51. Barkhaast: Impeach
 52. Behes: Discussion
 53. Be-qaaidgi: Irregularity
 54. Buniyaadi: Fundamental
 55. Daad-gaah ka Faesla: Award
 56. Daad-gaah: Tribunal
 57. Daaeraye kaar: Jurisdiction
 58. Daar ul Hukumat: Capital
 59. Daftar: Office (Work-place)
 60. Difa: Defence
 61. Diwaaliya: Insolvent
 62. Faazil: Graduate
 63. Faraaez: Duties
 64. Fareeq: Party (in Court)
 65. Fareeqeen: Parties (in Court)
 66. Faryaad: Appeal
 67. Faryaadi: Appelant
 68. Faryaadi Wakeel: Pleaders
 69. Farz: Duty
 70. Fehrist: Schedule
 71. Fii-Sad: Percent
 72. Ghaer e Bari: Undischarged
 73. Ghaer e Manqula: Immovale
 74. Ghizaaiyaat: Nutrition
 75. Haakim: Magistrate
 76. Haasil e qismat: Quotient
 77. Halaat: Conditions (Siturations)
 78. Halaf: Oath
 79. Halat: Condition (Situation)
 80. Hamaara hukm hae ke: Mandamus
 81. Hangaami Khazaana: Contingency Fund 
 82. Haq: Right
 83. Haquq: Rights
 84. Hasuul: Receipt
 85. Hatami: Final
 86. Hidaayaat: Directives
 87. Hidaayat: Directive
 88. Hind/ Bhaarat: India
 89. Hindi Asaliyat: Indian Origin
 90. Hissa e Tehriir: Paragraph
 91. Hudud: Territory
 92. Hukkaam: Magistrates
 93. Hukm: Order
 94. Hukumat: Government
 95. Hum mayaar: Confirmity
 96. Hume ittela di jaaye ke: Certiorari
 97. Ijlaas Multawi: Prorogue 
 98. Ijlaas: Session
 99. Ikhraajaat: Expenditure
 100. Ikhtetaam: Dissolution
 101. Ikhteyaari-Wafaz: Commission
 102. Ilzaami: Alleged
 103. Imtena'a: Stay
 104. Imtiyaaz: Privilege
 105. Imtiyaazaat: Privilages
 106. Indaraaje Fehrist: Registration
 107. Intekhaab: Election
 108. Intekhaabi Halqa: Territorial Constituency
 109. Intekhaabi Ijma: Electoral College
 110. Intekhaabi Ijma: Electorate
 111. Intekhaabi Wafaz: Election Commission
 112. Intezaami: Administrative
 113. Istelaahaat: Terminology
 114. Isteraaki: Socialist
 115. Istesna’a: Immunity
 116. Istesna’at: Immunities
 117. Ittehaad: Union
 118. Ittehaad: Unity
 119. Ittela e zer: Footnote
 120. Izaaf: Multiple
 121. Jaaidaad: Property 
 122. Jaamia: University
 123. Jaasusi: Counter Intelligence
 124. Jamhuriyat e Hind: Republic of India
 125. Jamhuriyat: Democracy
 126. Jamhuriyat: Republic
 127. Jurmaana: Penalty
 128. Kaarkhaana: Mill
 129. Kam karna: Remission 
 130. Karz lena: Borrowing 
 131. Karz se nijaat: Redemption (finance)
 132. Karz: Debt
 133. Kasar: Fraction
 134. Khaata: Account 
 135. Kharch: Expenditure
 136. Kharch: Expenditure 
 137. Khatm karna: Abolishtion 
 138. Khazaana: Fund 
 139. Khitaab karna: Address
 140. Khufiya Ma’alumaat: Intelligence
 141. Kis ikhteyaar se: Quo warranto
 142. Kul: Total
 143. La mehduud: No limitation
 144. Laazimi Haaziri: Quorum
 145. Likhit Hukm: Writ
 146. Ma’ashi: Economic
 147. Ma’ashri: Social
 148. Maal: Money 
 149. Maali Tajwiiz: Money Bill 
 150. Maaliyaati Saal: Financial Year
 151. Maaliyaati Tafsiil: Financial Statement
 152. Maaliyaati: Financial 
 153. Maazuul hona: Retire
 154. Madani: Civil
 155. Madani Zaabita: Civil Code
 156. Makhsuus: Ad Hoc
 157. Majmua Aewaan: Joint Assembly of both Houses
 158. Majmua Nashist: Joint Sitting 
 159. Majmui Khazaana: Consolidated Fund 
 160. Makhsusiyat (plural: Makhsusisyaat): Exception
 161. Makhsuus: Exclusive
 162. Mamnuhaat hae ke: Prohibition
 163. Manqula: Movable 
 164. Mansuukh: Repeal
 165. Mansuukhaat: Repeals
 166. Maqnia: Legislative
 167. Maqsuum: Dividend
 168. Mardam Shumari: Census
 169. Markazi Fehrist: Union List
 170. Masaawaat: Equality
 171. Mashwaraati-Wafaz: Committee
 172. Mawaselaat: Communication
 173. Maweshi Paalan: Animal Husbandry
 174. Mazaameen: Articles
 175. Mazmoon: Article
 176. Mehduud: Limited
 177. Mehkama Board
 178. Mehkama e Mo'tamadeen: Serectariat
 179. Mehkama: Department
 180. Mo’tamadeen: Secretaries
 181. Mo'atal: Suspend
 182. Mohr: Seal
 183. Mo'tamad: Secretary
 184. Mu'aahida: Treaty
 185. Mubham: Indefinite
 186. Muhaasib:Auditor
 187. Muhaasiba: Audit 
 188. Mujrimaana: Criminal
 189. Mukallim: Speaker
 190. Mukammal Faesla: Judgement
 191. Mukarrar karda: Nominated
 192. Mukarrar karna: Appoint
 193. Mukhaalifat: Defection
 194. Mulaazim: Servant
 195. Mulaazimat: Service
 196. Mulk: Country
 197. Mumlikat e Hind: Dominion of India
 198. Mumlikat: Dominion
 199. Munaafa: Emoluments
 200. Munaafe ka ohda: Office of profit
 201. Munaqqid: To Conduct
 202. Muntakhib: Elected
 203. Muntaqil: Transmitted 
 204. Muqtadiir: Sovereign
 205. Munshi: Clerk
 206. Mushtarka Fehrist: Concurrent List
 207. Mustanad: Authotitative
 208. Mustaqil: Permanent
 209. Mutaalba: Demand
 210. Mutawaqqo: Estimated
 211. Naaeb Amiir: Deputy Chairman
 212. Naaeb Mukallim: Deputy Speaker
 213. Naaeb: Deputy
 214. Naaeb: Vice
 215. Naagahaani atiya: Votes of credit
 216. Naagahaani Haalaat: Emergency/ Contingency
 217. Naagahaani Khazaana: Contingency Fund
 218. Naaib-Sadar e Jamhuriya: Vice-President
 219. Naajaaiz: Invalid
 220. Naazim o Muhaasib: Comptroller Auditor
 221. Naazim: Comptroller
 222. Naazim e Adaalat: Sherrif
 223. Naazimeen e Riyaasaat: Governors
 224. Nafaazat: Enactment
 225. Nashist Multawi: Adjourn 
 226. Nashist: Meeting
 227. Natija: Report
 228. Nazim e Riyaasat: Governor
 229. Nazim o Amir: Governor-General
 230. Nigrani: Superintendence
 231. Niji: Privy
 232. Nizaamat karna: Regulation 
 233. Nukut: Clause
 234. Ohda: Office
 235. Paighaam: Message
 236. Paighaamaat: Messages
 237. Pasmaanda Tabqa: Backward Class 
 238. Patti: Column
 239. Per Month: Mensem
 240. Peshgi atiya: Votes on account
 241. Pukhta: Solemn
 242. Qaabil: Qualified
 243. Qaabiliyat: Qualification
 244. Qaaeda: Act/ Rule
 245. Qaanuun-saaz Majlis: Legislature
 246. Qaasim: Divisor
 247. Qaazi e Aala: Chief Justice (High Court)
 248. Qaazi e Aazam: Chief Justice (Supreme Court)
 249. Qaazi e Zila: District Judge
 250. Qaazi: Judge
 251. Qaedi ko haazir kiya jaaye: Habeas Corpus
 252. Qanuun: Law
 253. Qaanuun-daan: Jurist
 254. Qaraardaad: Agreement
 255. Qaraardaad: Resolution
 256. Qasam: Swear
 257. Qaumi Majlis: Parliament
 258. Qaumi Naazim o Muhaasib: Comptroller and Auditor General
 259. Qaumi Nishaan: National Emblem
 260. Qaumi Parcham: National Flag
 261. Qaumi Taraana: National Anthem
 262. Qaumi Wakeel: Attorney-General
 263. Qawaaid: Acts/ Rules
 264. Qawaaniin: Laws
 265. Qazaat: Judges
 266. Qimat: Fees
 267. Raae Shumaari: Voting
 268. Raae: Vote
 269. Raazdaari: Secrecy
 270. Raqam: Amount 
 271. Raza: Assent 
 272. Riyaaasaat: States (political Divisions)
 273. Riyaasat Majaalis: State legislatures
 274. Riyaasat: State (political Division)
 275. Riyaasati Majlis: Legislative Assembly
 276. Riyaasati Majlis: State legislature
 277. Riyaasati Fehrist: State List
 278. Riyaasati Shura: Legislative Council
 279. Riyaasati Wakeel: Advocate General
 280. Rukn e Qaumi Majlis: Member of Parliament
 281. Rukn e Riyaasati Majlis: Member of Legislative Assembly
 282. Rukniyat: Membership
 283. Saalaanaa: Annual
 284. Saalis: Arbitary
 285. Saalmiyat: Integrity
 286. Sadaaqat naama: Certificate 
 287. Sadar e Jamhuriya: President
 288. Sadariyaat: Presidency
 289. Sadari Ahkaamaat: Ordinances
 290. Sadari Hukm: Ordinance
 291. Sana'at: Industry
 292. Sarkaar: State (as government)
 293. Sarkaari: Official
 294. Sehat: Validity
 295. Shaae karna: Publication
 296. Shakal: Form (shape)
 297. Sam’aat e Ukhra: Appellate Jurisdiction
 298. Sharaaet: Conditions
 299. Sharaah: Rate
 300. Shart: Condition
 301. Shehriyat: Citizenship
 302. Shiddat: Magnitude
 303. Shura e Riyaasaat ke Amiir: Chairman of Council of States
 304. Shura e Riyaasaat: Rajya Sabha
 305. Sifaarish: Recommendation 
 306. Sifaarishaat: Recommendations 
 307. Sikudta Khazaana: Sinking Fund
 308. Siyaasi Jama'at: Political Party
 309. Siyaasi: Political
 310. Suba: Province
 311. Sube/ Subaat: Provinces
 312. Suud: Interest Money
 313. Ta’auni: Co-operative
 314. Ta'adaad: Total
 315. Ta'aqiid: Injunction
 316. Taaziraati Zaabita: Penal Code
 317. Tabdiili karna: Alteration 
 318. Tabdiili (plural: tabaadil): Modification
 319. Tajwiiz: Bill
 320. Tajwizaat: Bills
 321. Takaazaat: Obligations 
 322. Takhmiina: Estimation
 323. Takhti: Table
 324. Tamheed: Preamble
 325. Tanaassubi Numaaindagi: Proportional Representation
 326. Tankhwaah: Allowances
 327. Taqaaza: Obligation 
 328. Taraamiin: Ammendments
 329. Tarjuma: Translation
 330. Tarmiim: Ammendment
 331. Tarteeb: Form (Manner)
 332. Tashriih: Interpretation
 333. Tauseeq: Endorsement 
 334. Tawasi: Extension
 335. Tehat: Under
 336. Tehriik: Motion
 337. Tehriir: Form (written)
 338. Tehriiri Nataaij: Reports (documents)
 339. Tehwiil: Custody (to hold) 
 340. Ujrat/ Tankhwaah: Salary
 341. Ujrat: Salary
 342. Ummidwaar: Candidate
 343. Usul: Principle
 344. Uukhuwwat: Fraternity
 345. Waahid Muntaqli Raae: Single Transferable Vote
 346. Wafaaqi Adaalat: Federal Court
 347. Wafaaqi: Federal
 348. Wakeel: Advocate
 349. Wakeel baraae faryaad: Pleader
 350. Wasaail: Resource
 351. Wazaahat: Definition
 352. Wazaahat: Explanation
 353. Wazaahat: Notification
 354. Wazaaif: Pensions
 355. Wazaarat: Cabinet
 356. Wazaarat: Council of Ministers
 357. Wazara: Ministers
 358. Wazifa:  Pension
 359. Wazir e Aala: Chief Minister
 360. Wazir e Aazam: Prime Minister
 361. Wazir: Minister
 362. Zamaanat: Guarantee 
 363. Zara'at: Agriculture
 364. Zarb: Tax 
 365. Zer: Under
 366. Zere ghaur: Pending 
 367. Zere-Markaz Ilaaqa: Union Territory
 368. Zere-Mauzu: Sub-paragraph
 369. Zere-Nukut: Sub-clause
 370. Zila Mehkama: District Board
 371. Zila: District
 372. Zimmedaar: Liable
 373. Zimmedaari lena: Undertake 
 374. Zimni: Incidental

No comments:

Post a Comment