Wednesday, 13 September 2017

English To Urdu Word Glossary For Constitution Of India

 1. Abolishtion: Khatm karna
 2. Account: Khaata
 3. Act: Qaaeda (plural: Qawaaed)
 4. Acting one: Aarzi
 5. Address: Khitaab karna
 6. Ad Hoc: Makhsuus
 7. Adjourn: Nashist Multawi
 8. Administrative: Intezaami
 9. Advocate: Kisi Fareeq (party) ke Wakeel (Plural: Wukla)
 10. Advocate General: Riyaasati Wakeel
 11. Affirm: Aehad lena
 12. Agreement: Qaraardaad
 13. Agriculture: Zara'at
 14. Alleged: Ilzaami
 15. Allowances: Tankhwaah
 16. Alteration: Tabdiili karna
 17. Ammendment: Tarmiim (plural: Taraamiim)
 18. Amount: Raqam
 19. Animal Husbandry: Maweshi Paalan
 20. Annual: Saalaanaa
 21. Appeal: Faryaad
 22. Appelant: Faryaadi 
 23. Appellate Jurisdiction: Sam’aat e Ukhra
 24. Appoint: Mukarrar karna
 25. Arbitary: Saalis
 26. Article: Mazmoon (plural: Mazaameen)
 27. Assent: Raza
 28. Attorney: Wakeel (Plural: Wukla)
 29. Attorney-General: Qaumi Wakeel
 30. Audit: Muhaasiba
 31. Auditor: Muhaasib
 32. Authotitative: Mustanad
 33. Award: Daad-gaah ka Faesla
 34. Backward Class: Pasmaanda Tabqa
 35. Bill: Tajwiiz (plural: Tajwizaat)
 36. Board: Mehkama
 37. Borrowing: Karz lena
 38. Cabinet: Wazaarat
 39. Candidate: Ummidwaar
 40. Capital: Daar ul Hukumat
 41. Census: Mardam Shumari
 42. Certificate: Sadaaqat naama
 43. Certiorari: Hume ittela di jaaye ke
 44. Chairman of Council of States: Shura e Riyaasaat ke Amiir
 45. Chairman: Amiir
 46. Chief Justice (High Court): Qaazi e Aala
 47. Chief Justice (Supreme Court): Qaazi e Aazam
 48. Chief Minister: Wazir e Aala
 49. Citizenship: Shehriyat
 50. Civil: Madani (Diwaani)
 51. Civil Code: Madani Zaabita
 52. Civil Court: Adaalat e Diwaani
 53. Clause: Nukut
 54. Clerk: Munshi
 55. Column: Patti
 56. Commission: Ikhteyaari-Wafaz
 57. Committee: Mashwaraati-Wafaz
 58. Communication: Mawaselaat
 59. Comptroller and Auditor General: Qaumi Naazim o Muhaasib
 60. Comptroller Auditor
 61. Comptroller: Naazim
 62. Concurrent List: Mushtarka Fehrist
 63. Condition (Situation): Haalat (plural: Haalaat)
 64. Condition (Terms): Shart (plural: Sharaaet)
 65. Confirmity: Hum mayaar
 66. Consolidated Fund: Majmui Khazaana
 67. Constituent Assembly: Aain Saaz Majlis
 68. Constitution of India: Aain e Hind
 69. Constitution: Aain
 70. Contingency Fund: Hangaami Khazaana
 71. Contingency: Naagahaani Haalat
 72. Co-operative: Ta’auni
 73. Council of Ministers: Wazaarat
 74. Counter Intelligence: Jaasusi
 75. Country: Mulk
 76. Covenant: Aehad
 77. Criminal: Mujrimaana
 78. Custody (to hold): Tehwiil
 79. Debt: Karz
 80. Decree: Aarzi Faesla
 81. Defection: Mukhaalifat
 82. Defence: Difa
 83. Definition: Khulaasa/ Wazaahat
 84. Demand: Mutaalba
 85. Democracy: Jamhuriyat
 86. Democratic Republic: Awaami Jamhuriyat
 87. Department: Mehkama
 88. Deputy Chairman: Naaeb Amiir
 89. Deputy Speaker: Naaeb Mukallim
 90. Deputy: Naaeb
 91. Dicretion: Aql
 92. Directive: Hidaayat (plural: Hidaayaat)
 93. Discussion: Behes
 94. Disqualify: Barkhaast
 95. Dissolution: Ikhtetaam
 96. District Board: Zila Mehkama
 97. District Judge: Qaazi e Zilla
 98. District: Zilla
 99. Dividend: Maqsuum
 100. Division Court: Adaalat e Taqsiim
 101. Divisor: Qaasim
 102. Dominion of India: Mumlikat e Hind
 103. Dominion: Mumlikat
 104. Duty: Farz (plural: Faraaez)
 105. Economic: Ma’ashi
 106. Elected: Muntakhib
 107. Election Commission: Intekhaabi Wafaz
 108. Election: Intekhaab
 109. Electoral College: Intekhaabi Ijma
 110. Electorate: Intekhaabi Ijma
 111. Eligibility: Aehliyat
 112. Emergency: Naagahaani Haalaat
 113. Emoluments: Munaafa
 114. Enactment: Nafaazat
 115. Endorsement: Tauseeq
 116. Engagement: Baahami Amal
 117. Equality: Masaawaat
 118. Estimated: Mutawaqqo
 119. Estimation: Takhmiina
 120. Exception: Makhsusiyat (plural: Makhsusisyaat)
 121. Exclusive: Makhsuus
 122. Executive: Amaliya
 123. Expenditure: Ikhraajaat
 124. Expenditure: Kharch
 125. Expenditure: Kharch
 126. Expenses: Ikhrajaat
 127. Explanation: Wazaahat
 128. Extension: Tawasi
 129. Federal Court: Wafaaqi Adaalat
 130. Federal: Wafaaqi
 131. Fees: Qimat
 132. Final: Hatami
 133. Financial Statement: Maaliyaati Tafsiil
 134. Financial Year: Maaliyaati Saal
 135. Financial: Maaliyaati
 136. Form (manner): Tarteeb
 137. Form (shape): Shakal
 138. Form (written): Tehriir
 139. Fraction: Kasar
 140. Fraternity: Uukhuwwat
 141. Freedom: Aazaadi
 142. Fund: Khazaana
 143. Fundamental: Buniyaadi
 144. Government: Hukumat
 145. Governor: Nazim e Riyaasat (plural: Naazimeen e Riyaasaat)
 146. Governor-General: Nazim o Amir
 147. Graduate: Faazil
 148. Grant: Atiya (plural: Atiyaat)
 149. Guarantee: Zamaanat
 150. Habeas Corpus: Qaedi ko haazir kiya jaaye
 151. High Court: Adaalat e Aalia (plural: Adaalaat e Aalia)
 152. Immovale: Ghaer e Manqula
 153. Immunity: Istesna’a (plural: Istesna’at)
 154. Impeach: Barkhaast
 155. Imposition: Aaid karna
 156. Incidental: Zimni
 157. Indefinite: Mubham
 158. India: Hind/ Bhaarat
 159. Indian Origin: Hindi Asaliyat
 160. Industry: Sana'at
 161. Injunction: Ta'aqiid
 162. Insolvent: Diwaaliya
 163. Integrity: Saalmiyat
 164. Intelligence: Khufiya Ma’alumaat
 165. Interest Money: Suud
 166. Interim: Aburi
 167. International: Bainul Aqwaami
 168. Interpretation: Tashriih
 169. Invalid: Naajaaiz
 170. Irregularity: Be-qaaidgi
 171. Ittela e zer: Footnote
 172. Joint Assembly of both Houses: Majmua Aewaan
 173. Joint Sitting: Majmua Nashist
 174. Judge: Qaazi (plural: Qazaat)
 175. Judgement: Mukammal Faesla
 176. Judiciary: Adaliya
 177. Jurisdiction: Daaeraye kaar
 178. Jurist: Qaanuun-daan
 179. Justice (Judge): Aala Qaazi 
 180. Justice: Adl
 181. Law: Qanuun (plural: Qawaaniin)
 182. Legislative Assembly: Riyaasati Majlis
 183. Legislative Council: Riyaasati Shura
 184. Legislative: Maqnia
 185. Legislature: Qaanuun-saaz Majlis
 186. Liable: Zimmedaar
 187. Liberty: Aazaadi
 188. Limited: Mehduud
 189. Lok Sabha: Aewaan e Awaam
 190. Magistrate: Haakim (Plural: Hukkaam)
 191. Magnitude: Shiddat
 192. Mandamus: Hamaara hukm hae ke
 193. Meeting: Nashist
 194. Member of Legislative Assembly: Rukn e Riyaasati Majlis
 195. Member of Parliament: Rukn e Qaumi Majlis
 196. Members of Legislative Assembly: Araakeen e Riyasati Majlis
 197. Members of Parliament: Araakeen e Qaumi Majlis
 198. Membership: Rukniyat
 199. Mensem: Per Month
 200. Message: Paighaam (plural: Paighaamaat)
 201. Mill: Kaarkhaana
 202. Minister: Wazir (plural: Wazara)
 203. Modification: Tabdiili (plural: tabaadil)
 204. Money Bill: Maali Tajwiiz
 205. Money: Maal
 206. Motion: Tehriik
 207. Movable: Manqula
 208. Multiple: Izaaf
 209. Municipality: Baldia (plural: Baldiyaat)
 210. National Anthem: Qaumi Taraana
 211. National Emblem: Qaumi Nishaan
 212. National Flag: Qaumi Parcham
 213. No limitation: La mehduud
 214. Nominated: Mukarrar karda
 215. Numeral: Adad (plural: A'adaad)
 216. Nutrition: Ghizaaiyaat
 217. Notification: Wazaahat
 218. Oath: Halaf
 219. Obligation: Taqaaza (plural: Obligations)
 220. Office (Work-place): Daftar
 221. Office of profit: Munaafe ka ohda
 222. Office: Ohda
 223. Official: Sarkaari
 224. Order: Hukm (plural: Ahkaam)
 225. Ordinance: Sadari Hukm
 226. Ordinances: Sadari Ahkaamaat
 227. Origin: Asaliyat
 228. Original Jurisdiction: Awwaliin Sam'aat
 229. Paragraph: Hissa e Tehriir
 230. Parliament: Qaumi Majlis
 231. Party (in Court): Fareeq (plural: Fareeqeen)
 232. Penal Code: Taaziraati Zaabita
 233. Penalty: Jurmaana
 234. Pending: Zere ghaur
 235. Pension: Wazifa (plural: Wazaaif)
 236. People: Awaam
 237. Percent: Fii-Sad
 238. Permanent: Mustaqil
 239. Pleader: Wakiil baraae faryaad
 240. Political Party: Siyaasi Jama'at
 241. Political: Siyaasi
 242. Population: Aabaadi
 243. Preamble: Tamheed
 244. Presidency: Sadariyaat
 245. President: Sadar e Jamhuriya
 246. Prime Minister: Wazir e Aazam
 247. Principle: Usul
 248. Privileges: Imtiyaaz (plural: Imtiyaazaat)
 249. Privy: Niji
 250. Proclamation: Aelaan
 251. Prohibition: Mannuhaat hae ke
 252. Property: Jaaidaad
 253. Proportional Representation: Tanaassubi Numaaindagi
 254. Prorogue: Ijlaas Multawi
 255. Province: Suba (plural: Sube/ Subaat)
 256. Publication: Shaae karna
 257. Public Service Commission: Awaami Mulazimat ka Wafaz
 258. Qualification: Qaabiliyat/ Aehliyat
 259. Qualified: Qaabil/ Aehl
 260. Quo warranto: Kis ikhteyaar se
 261. Quorum: Laazimi Haaziri
 262. Quotient: Haasil e qismat
 263. Rajya Sabha: Shura e Riyaasaat
 264. Rate: Sharaah
 265. Receipt: Hasuul
 266. Recommendation: Sifaarish
 267. Redemption (finance): Karz se nijaat
 268. Registration: Indaraaje Fehrist
 269. Regulation: Nizaamat karna
 270. Remainder: Baaqi
 271. Remission: Kam karna
 272. Repeal: Mansuukh
 273. Repeals: Mansuukhaat
 274. Report: Natija
 275. Reports (documents): Tehriiri Nataaij
 276. Republic of India: Jamhuriyat e Hind
 277. Republic: Jamhuriyat
 278. Resolution: Qaraardaad
 279. Resource: Wasaail
 280. Retire: Maazuul hona
 281. Right: Haq (plural: Haquq)
 282. Salary: Ujrat
 283. Salary: Ujrat/ Tankhwaah
 284. Schedule: Fehrist
 285. Seal: Mohr
 286. Secrecy: Raazdaari
 287. Secretary: Mo'tamad (plural: Mo'tamadeen)
 288. Secular: Aalamaani
 289. Serectariat: Mehkama e Mo'tamadeen
 290. Servant: Mulaazim
 291. Service: Mulaazimat
 292. Session: Ijlaas
 293. Sessions Court: Adaalat e Ijlaas
 294. Sheriff:  Naazim e Adaalat
 295. Single Transferable Vote: Waahid Muntaqli Raae
 296. Sinking Fund: Sikudta Khazaana
 297. Social: Ma’ashri
 298. Socialist: Isteraaki
 299. Solemn: Pukhta
 300. Sovereign: Muqtadiir
 301. Speaker of House of People: Aewaan e Awaam ke Mukallim
 302. Speaker: Mukallim
 303. State (as government): Sarkaar
 304. State (political Division): Riyaasat (plural: Riyaasaat)
 305. State List: Riyaasati Fehrist
 306. State legislature: Riyaasati Majlis (plural: Riyasati Majaalis)
 307. Stay: Imtena'a
 308. Sub-clause: Zere-Nukut
 309. Sub-paragraph: Zere-Mauzu
 310. Supreme Court: Adaalat e Uzma
 311. Superintendence: Nigrani
 312. Suspend: Mo'atal
 313. Swear: Qasam
 314. Table: Takhti
 315. Tax: Zarb
 316. Terminology: Istelaahaat
 317. Territorial Constituency: Intekhaabi Halqa
 318. Territory: Hudud
 319. Text (Version): Asha’at
 320. Total: Ta'adaad/ Kul
 321. Translation: Tarjuma
 322. Transmitted: Muntaqil
 323. Treaty: Mu'aahida
 324. Tribunal: Daad-gaah
 325. Under: Zer/ Tehat
 326. Undertake: Zimmedaari lena
 327. Undischarged: Ghaer e Bari
 328. Union Territory: Zere-Markaz Ilaaqa
 329. Union: Ittehaad
 330. Union List: Markazi Fehrist
 331. Unity: Ittehaad
 332. University: Jaamia
 333. Validity: Sehat
 334. Vice: Naaeb
 335. Vice-President: Naaib-Sadar e Jamhuriya
 336. Virtue: Badaulat
 337. Vote: Raae
 338. Votes of credit: Nagahaani atiya
 339. Votes on account: Peshgi atiya
 340. Voting: Raae Shumaari
 341. Writ: Likhit Hukm
No comments:

Post a Comment