Wednesday, 13 September 2017

English To Urdu Word Glossary For Constitution Of India

 1. Abolishtion: Khatm karna
 2. Account: Khaata
 3. Act: Qaaeda (plural: Qawaaed)
 4. Acting one: Aarzi
 5. Address: Khitaab karna
 6. Ad Hoc: Makhsuus
 7. Adjourn: Nashist Multawi
 8. Advocate: Kisi Fareeq (party) ke Wakeel (Plural: Wukla)
 9. Advocate General: Riyaasati Wakeel
 10. Affirm: Aehad lena
 11. Agreement: Qaraardaad
 12. Agriculture: Zara'at
 13. Alleged: Ilzaami
 14. Allowances: Tankhwaah
 15. Alteration: Tabdiili karna
 16. Ammendment: Tarmiim (plural: Taraamiim)
 17. Amount: Raqam
 18. Animal Husbandry: Maweshi Paalan
 19. Annual: Saalaanaa
 20. Appeal: Faryaad
 21. Appelant: Faryaadi 
 22. Appellate Jurisdiction: Sam’aat e Ukhra
 23. Appoint: Mukarrar karna
 24. Arbitary: Saalis
 25. Article: Mazmoon (plural: Mazaameen)
 26. Assent: Raza
 27. Attorney: Wakeel (Plural: Wukla)
 28. Attorney-General: Qaumi Wakeel
 29. Audit: Muhaasiba
 30. Auditor: Muhaasib
 31. Authotitative: Mustanad
 32. Award: Daad-gaah ka Faesla
 33. Backward Class: Pasmaanda Tabqa
 34. Bill: Tajwiiz (plural: Tajwizaat)
 35. Board: Mehkama
 36. Borrowing: Karz lena
 37. Cabinet: Wazaarat
 38. Candidate: Ummidwaar
 39. Capital: Daar ul Hukumat
 40. Census: Mardam Shumari
 41. Certificate: Sadaaqat naama
 42. Certiorari: Hume ittela di jaaye ke
 43. Chairman of Council of States: Shura e Riyaasaat ke Amiir
 44. Chairman: Amiir
 45. Chief Justice (High Court): Qaazi e Aala
 46. Chief Justice (Supreme Court): Qaazi e Aazam
 47. Chief Minister: Wazir e Aala
 48. Citizenship: Shehriyat
 49. Civil: Madani
 50. Civil Code: Madani Zaabita
 51. Clause: Nukut
 52. Clerk: Munshi
 53. Column: Patti
 54. Commission: Ikhteyaari-Wafaz
 55. Committee: Mashwaraati-Wafaz
 56. Communication: Mawaselaat
 57. Comptroller and Auditor General: Qaumi Naazim o Muhaasib
 58. Comptroller Auditor
 59. Comptroller: Naazim
 60. Concurrent List: Mushtarka Fehrist
 61. Condition (Situation): Haalat (plural: Haalaat)
 62. Condition (Terms): Shart (plural: Sharaaet)
 63. Confirmity: Hum mayaar
 64. Consolidated Fund: Majmui Khazaana
 65. Constituent Assembly: Aain Saaz Majlis
 66. Constitution of India: Aain e Hind
 67. Constitution: Aain
 68. Contingency Fund: Hangaami Khazaana
 69. Contingency: Naagahaani Haalat
 70. Co-operative: Ta’auni
 71. Council of Ministers: Wazaarat
 72. Counter Intelligence: Jaasusi
 73. Country: Mulk
 74. Covenant: Aehad
 75. Criminal: Mujrimaana
 76. Custody (to hold): Tehwiil
 77. Debt: Karz
 78. Decree: Aarzi Faesla
 79. Defection: Mukhaalifat
 80. Defence: Difa
 81. Definition: Khulaasa/ Wazaahat
 82. Demand: Mutaalba
 83. Democracy: Jamhuriyat
 84. Democratic Republic: Awaami Jamhuriyat
 85. Department: Mehkama
 86. Deputy Chairman: Naaeb Amiir
 87. Deputy Speaker: Naaeb Mukallim
 88. Deputy: Naaeb
 89. Dicretion: Aql
 90. Directive: Hidaayat (plural: Hidaayaat)
 91. Discussion: Behes
 92. Disqualify: Barkhaast
 93. Dissolution: Ikhtetaam
 94. District Board: Zila Mehkama
 95. District: Zila
 96. Dividend: Maqsuum
 97. Division Court: Adaalat e Taqsiim
 98. Divisor: Qaasim
 99. Dominion of India: Mumlikat e Hind
 100. Dominion: Mumlikat
 101. Duty: Farz (plural: Faraaez)
 102. Economic: Ma’ashi
 103. Elected: Muntakhib
 104. Election Commission: Intekhaabi Wafaz
 105. Election: Intekhaab
 106. Electoral College: Intekhaabi Ijma
 107. Electorate: Intekhaabi Ijma
 108. Eligibility: Aehliyat
 109. Emergency: Naagahaani Haalaat
 110. Emoluments: Munaafa
 111. Enactment: Nafaazat
 112. Endorsement: Tauseeq
 113. Engagement: Baahami Amal
 114. Equality: Masaawaat
 115. Estimated: Mutawaqqo
 116. Estimation: Takhmiina
 117. Exclusive: Makhsuus
 118. Executive: Amaliya
 119. Expenditure: Ikhraajaat
 120. Expenditure: Kharch
 121. Expenditure: Kharch
 122. Explanation: Wazaahat
 123. Federal Court: Wafaaqi Adaalat
 124. Federal: Wafaaqi
 125. Final: Hatami
 126. Financial Statement: Maaliyaati Tafsiil
 127. Financial Year: Maaliyaati Saal
 128. Financial: Maaliyaati
 129. Form (manner): Tarteeb
 130. Form (shape): Shakal
 131. Form (written): Tehriir
 132. Fraction: Kasar
 133. Fraternity: Uukhuwwat
 134. Freedom: Aazaadi
 135. Fund: Khazaana
 136. Fundamental: Buniyaadi
 137. Government: Hukumat
 138. Governor: Nazim e Riyaasat (plural: Naazimeen e Riyaasaat)
 139. Governor-General: Nazim o Amir
 140. Graduate: Faazil
 141. Grant: Atiya (plural: Atiyaat)
 142. Guarantee: Zamaanat
 143. Habeas Corpus: Qaedi ko haazir kiya jaaye
 144. High Court: Adaalat e Aalia (plural: Adaalaat e Aalia)
 145. Immovale: Ghaer e Manqula
 146. Immunity: Istesna’a (plural: Istesna’at)
 147. Impeach: Barkhaast
 148. Imposition: Aaid karna
 149. Incidental: Zimni
 150. Indefinite: Mubham
 151. India: Hind/ Bhaarat
 152. Indian Origin: Hindi Asaliyat
 153. Industry: Sana'at
 154. Injunction: Ta'aqiid
 155. Insolvent: Diwaaliya
 156. Integrity: Saalmiyat
 157. Intelligence: Khufiya Ma’alumaat
 158. Interest Money: Suud
 159. Interim: Aburi
 160. International: Bainul Aqwaami
 161. Interpretation: Tashriih
 162. Invalid: Naajaaiz
 163. Irregularity: Be-qaaidgi
 164. Ittela e zer: Footnote
 165. Joint Assembly of both Houses: Majmua Aewaan
 166. Joint Sitting: Majmua Nashist
 167. Judge: Qaazi (plural: Qazaat)
 168. Judgement: Mukammal Faesla
 169. Judiciary: Adaliya
 170. Jurisdiction: Daaeraye kaar
 171. Jurist: Qaanuun-daan
 172. Justice (Judge): Aala Qaazi 
 173. Justice: Adl
 174. Law: Qanuun (plural: Qawaaniin)
 175. Legislative Assembly: Riyaasati Majlis
 176. Legislative Council: Riyaasati Shura
 177. Legislative: Maqnia
 178. Legislature: Qaanuun-saaz Majlis
 179. Liable: Zimmedaar
 180. Liberty: Aazaadi
 181. Limited: Mehduud
 182. Lok Sabha: Aewaan e Awaam
 183. Magistrate: Haakim
 184. Magnitude: Shiddat
 185. Mandamus: Hamaara hukm hae ke
 186. Meeting: Nashist
 187. Member of Legislative Assembly: Rukn e Riyaasati Majlis
 188. Member of Parliament: Rukn e Qaumi Majlis
 189. Members of Legislative Assembly: Araakeen e Riyasati Majlis
 190. Members of Parliament: Araakeen e Qaumi Majlis
 191. Membership: Rukniyat
 192. Mensem: Per Month
 193. Message: Paighaam (plural: Paighaamaat)
 194. Mill: Kaarkhaana
 195. Minister: Wazir (plural: Wazara)
 196. Money Bill: Maali Tajwiiz
 197. Money: Maal
 198. Motion: Tehriik
 199. Movable: Manqula
 200. Multiple: Izaaf
 201. Municipality: Baldia (plural: Baldiyaat)
 202. National Anthem: Qaumi Taraana
 203. National Emblem: Qaumi Nishaan
 204. National Flag: Qaumi Parcham
 205. No limitation: La mehduud
 206. Nominated: Mukarrar karda
 207. Numeral: Adad (plural: A'adaad)
 208. Nutrition: Ghizaaiyaat
 209. Oath: Halaf
 210. Obligation: Taqaaza (plural: Obligations)
 211. Office (Work-place): Daftar
 212. Office of profit: Munaafe ka ohda
 213. Office: Ohda
 214. Official: Sarkaari
 215. Order: Hukm (plural: Ahkaam)
 216. Ordinance: Sadari Hukm
 217. Ordinances: Sadari Ahkaamaat
 218. Origin: Asaliyat
 219. Original Jurisdiction: Awwaliin Sam'aat
 220. Paragraph: Hissa e Tehriir
 221. Parliament: Qaumi Majlis
 222. Party (in Court): Fareeq (plural: Fareeqeen)
 223. Penal Code: Taaziraati Zaabita
 224. Penalty: Jurmaana
 225. Pending: Zere ghaur
 226. Pension: Wazifa (plural: Wazaaif)
 227. People: Awaam
 228. Percent: Fii-Sad
 229. Permanent: Mustaqil
 230. Political Party: Siyaasi Jama'at
 231. Political: Siyaasi
 232. Population: Aabaadi
 233. Preamble: Tamheed
 234. President: Sadar e Jamhuriya
 235. Prime Minister: Wazir e Aazam
 236. Principle: Usul
 237. Privileges: Imtiyaaz (plural: Imtiyaazaat)
 238. Privy: Niji
 239. Proclamation: Aelaan
 240. Prohibition: Mannuhaat hae ke
 241. Property: Jaaidaad
 242. Proportional Representation: Tanaassubi Numaaindagi
 243. Prorogue: Ijlaas Multawi
 244. Province: Suba (plural: Sube/ Subaat)
 245. Publication: Shaae karna
 246. Qualification: Qaabiliyat/ Aehliyat
 247. Qualified: Qaabil/ Aehl
 248. Quo warranto: Kis ikhteyaar se
 249. Quorum: Laazimi Haaziri
 250. Quotient: Haasil e qismat
 251. Rajya Sabha: Shura e Riyaasaat
 252. Rate: Sharaah
 253. Receipt: Hasuul
 254. Recommendation: Sifaarish
 255. Redemption (finance): Karz se nijaat
 256. Registration: Indaraaje Fehrist
 257. Regulation: Nizaamat karna
 258. Remainder: Baaqi
 259. Remission: Kam karna
 260. Repeal: Mansuukh
 261. Repeals: Mansuukhaat
 262. Report: Natija
 263. Reports (documents): Tehriiri Nataaij
 264. Republic of India: Jamhuriyat e Hind
 265. Republic: Jamhuriyat
 266. Resolution: Qaraardaad
 267. Resource: Wasaail
 268. Retire: Maazuul hona
 269. Right: Haq (plural: Haquq)
 270. Salary: Ujrat
 271. Salary: Ujrat/ Tankhwaah
 272. Schedule: Fehrist
 273. Seal: Mohr
 274. Secrecy: Raazdaari
 275. Secretary: Mo'tamad (plural: Mo'tamadeen)
 276. Secular: Aalamaani
 277. Serectariat: Mehkama e Mo'tamadeen
 278. Session: Ijlaas
 279. Sheriff:  Naazim e Adaalat
 280. Single Transferable Vote: Waahid Muntaqli Raae
 281. Sinking Fund: Sikudta Khazaana
 282. Social: Ma’ashri
 283. Socialist: Isteraaki
 284. Solemn: Pukhta
 285. Sovereign: Muqtadiir
 286. Speaker of House of People: Aewaan e Awaam ke Mukallim
 287. Speaker: Mukallim
 288. State (as government): Sarkaar
 289. State (political Division): Riyaasat (plural: Riyaasaat)
 290. State List: Riyaasati Fehrist
 291. State legislature: Riyaasati Majlis (plural: Riyasati Majaalis)
 292. Stay: Imtena'a
 293. Sub-clause: Zere-Nukut
 294. Sub-paragraph: Zere-Mauzu
 295. Supreme Court: Adaalat e Uzma
 296. Superintendence: Nigrani
 297. Suspend: Mo'atal
 298. Swear: Qasam
 299. Table: Takhti
 300. Tax: Zarb
 301. Terminology: Istelaahaat
 302. Territorial Constituency: Intekhaabi Halqa
 303. Territory: Hudud
 304. Text (Version): Asha’at
 305. Total: Ta'adaad/ Kul
 306. Translation: Tarjuma
 307. Transmitted: Muntaqil
 308. Treaty: Mu'aahida
 309. Tribunal: Daad-gaah
 310. Under: Zer/ Tehat
 311. Undertake: Zimmedaari lena
 312. Undischarged: Ghaer e Bari
 313. Union Territory: Zere-Markaz Ilaaqa
 314. Union: Ittehaad
 315. Union List: Markazi Fehrist
 316. Unity: Ittehaad
 317. University: Jaamia
 318. Validity: Sehat
 319. Vice: Naaeb
 320. Vice-President: Naaib-Sadar e Jamhuriya
 321. Virtue: Badaulat
 322. Vote: Raae
 323. Votes of credit: Nagahaani atiya
 324. Votes on account: Peshgi atiya
 325. Voting: Raae Shumaari
 326. Writ: Likhit Hukm
No comments:

Post a Comment